BEHEER VAN INFORMATIESYSTEMEN LOOIJEN PDF

Goodreads helps you keep track of books you want to read. Want to Read saving…. Want to Read Currently Reading Read. Beheer van Informaties Other editions. Error rating book.

Author:Fenrill Zolohn
Country:Montserrat
Language:English (Spanish)
Genre:Science
Published (Last):27 June 2005
Pages:94
PDF File Size:3.27 Mb
ePub File Size:12.28 Mb
ISBN:382-9-57906-892-9
Downloads:99995
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MalakusHij is, zoals hij het zelf omschrijft, voor anker gegaan in zeer ondiep water. Looijen weet voorlopig nog van geen ophouden. Een interview. Dat Maarten Looijen zijn afscheidsrede betitelt als een logboek van 'een cruise langs zonnige en minder zonnige plaatsen' is niet vreemd. Hij begon zijn werkzaam leven immers op de grote vaart. Zo rond mijn dertigste, het was halverwege de jaren zestig, leek mij een baan aan de wal toch wel leuk. Vergeet niet dat de promotiekansen in de scheepvaart ook steeds minder werden.

Ik ging MO-wiskunde studeren, een baantje als wiskundeleraar leek me wel wat, en kreeg al snel een baantje bij een elektronicaleverancier", aldus Looijen.

Een combinatie van handgeschreven kaarten, ruitertjes en laden onder beheer van negen medewerkers zorgde voor de vele in bestelling en nog in voorraad zijnde attributen. Stagnatie hierin of overschrijding van kritieke data legden het productieproces onmiddellijk lam. Het beheer nam dan ook een belangrijke plaats in, in de keten van bestellen, afleveren en toepassen. De toenmalige directeur Wolbers nam hem aan. Meer dan twaalf jaar later, in , trad ook Looijen toe tot de directie. Hij werd technisch directeur van het TH Rekencentrum.

Het rekencentrum werd voornamelijk bevolkt door wiskundigen. Niet zo vreemd, want de programmeertalen, zoals Algol 60 en 68, waren buitengewoon lastige talen. Overigens waren taken en verantwoordelijkheden van de computerdeskundigen nog niet streng gescheiden. Het ontwikkelen en ondersteunen van voornamelijk wiskundige toepassingen waren veelal individuele aangelegenheden. Elke ontwikkelaar was ook beheerder van enorme verzamelingen ponsbanden. Tal van wiskundigen hielden zich ook bezig met het ontwikkelen van hardware.

Zij hebben aan de basis gestaan van de Nederlandse computerindustrie die echter geen lang leven was beschoren. Wie kent de Zebra nog? Het Zeer Eenvoudig Binair Rekenapparaat waarvan er overigens nog 55 zijn verkocht? Of de Elektrologica? Looijen ontwikkelde in de jaren zeventig onder meer het personeels- en salarissysteem voor de Delftse Technische Hogeschool. Ook de beheersmatige aspecten van het rekencentrum boeiden hem sterk.

Er was in die tijd een sterke toename van aantal en typen computers. Naast de IBM-lijn hadden we DEC-apparatuur en was er het Dunet, het Universiteits Computernetwerk, Voorts was er sprake van almaar toenemende gegevensopslagcapaciteit in de vorm van online schijfgeheugen en offline magneetbanden.

Optimalisatie van gegevensopslag en gegevenstoegang, alsmede de beveiliging hiervan, brachten tal van ontwikkelingen op gang in het kader van beheer. Het operationeel beheer met een sterk accent op techniek, programmatuur en gegevensbestanden, ontwikkeld vanuit het Rekencentrum, werd een niet meer weg te denken discipline", aldus Looijen.

In het begin van de jaren tachtig verliet hij de academische omgeving en werd hij technisch directeur van het Defensie Computer Centrum DCC in Maasland. Het online achtergrondgeheugen was gigabyte, met daarnaast cassettes.

Halverwege de jaren tachtig kwamen ook de pc's er nog bij. Een kolfje naar de hand van Looijen die steeds meer in de ban was geraakt van de beheerproblematiek van rekencentra. Zo heb ik aan de wieg gestaan van de Ambi-modules.

Ook heb ik leerboeken geschreven. Met name over het technische beheer van rekencentra, vooral ook omdat ik dat onderwerp graag op een hoger managementniveau zou willen brengen. Natuurlijk is het organisatorische aspect van het beheer belangrijk. Dat geldt eveneens voor de bedrijfseconomische invalshoek.

Maar je kunt het technische aspect zeker niet verwaarlozen. Dat standpunt heb ik vanaf de jaren tachtig uitgedragen. Ook in mijn dissertatie: Management en organisatie van automatiseringsmiddelen, waarop ik in in Eindhoven bij Theo Bemelmans promoveerde.

Het beheer van informatiesystemen was een onontgonnen terrein. Looijen was de eerste in Nederland die zich in het onderwerp had verdiept. Maar het was wel een gebied dat sterk in de belangstelling stond. Vandaar dat de TU Delft het de moeite waard vond om hiervoor een deeltijd leerstoel in het leven te roepen waarop Looijen solliciteerde Anderhalf jaar heeft hij dat professoraat kunnen combineren met zijn directeurschap bij het DCC.

In werd het hoogleraarschap een voltijdbaan, zodat Looijen zijn functie bij Defensie opzegde. Zo maakte het beheer van informatiesystemen vanaf deel uit van het onderwijsprogramma binnen de Faculteit Technische Wiskunde en Informatica inmiddels Informatietechnologie en Systemen geheten. Tijdens deze periode van tot werden afstudeerprojecten uitgevoerd bij Nederlandse en buitenlandse bedrijven en instellingen.

Veel beheer was eerder gericht op de operationalisering van informatiesystemen dan op een goede combinatie van technische gerichtheid en externe dienstverlening. Voorts was het geen zeldzaamheid dat gegevens ontbraken die essentieel waren in het kader van projecten op het gebied van simulatie, optimalisatie, 'benchmarking' en kostenbeheer. Ook het bijhouden van gegevens met betrekking tot gepleegd onderhoud, zoals tijd, kennis, mensen en geld, om vervolgens deze gegevens te kunnen gebruiken bij herhalende situaties, ontbrak nagenoeg altijd.

Opnieuw uitvinden van het wiel was in de praktijk eerder regel dan uitzondering. Hij heeft een zwak voor verre landen. Het heeft echter ook te maken met zijn grote maatschappelijke betrokkenheid en de wens om een nuttige bijdrage te leveren aan het verbeteren van de positie van ontwikkelingslanden in de wereld.

Ook heeft hij ervoor gezorgd dat universitaire rekencentra in verschillende Aziatische en Afrikaanse landen een goede beheerstructuur kregen. Looijen: "Ik merk voortdurend dat er in ontwikkelingslanden een grote belangstelling bestaat voor ict en de beheeraspecten ervan. Vandaar dat die onderwerpen steeds meer worden opgenomen in universitaire onderwijsprogramma's. Gelukkig merk ik dat men zich bewust is geworden van het feit dat beheer een 'must' is en een belangrijke discipline.

Vijftien jaar geleden kwamen voornamelijk operators op cursussen en conferenties rond het onderwerp beheer af. Tegenwoordig zijn het ook managers. Ik zie ook dat er inmiddels ook op andere universiteiten aandacht wordt geschonken aan beheeraspecten. Delft is niet meer de enige universiteit waar beheeronderwerpen worden gedoceerd. Delft is wel de enige plek waar het beheer van informatiesystemen in zijn totale samenhang wordt onderzocht en onderwezen. Het leerboek Beheer van Informatiesystemen dat ik in heb geschreven, is inmiddels aan zijn vijfde druk toe.

Naast een Engelse editie die in verscheen verschijnt er binnenkort een vertaling in het Chinees. Dus ik denk dat er in de afgelopen jaren wel wat is veranderd. Looijen daarover in zijn afscheidsrede: "In de eerste helft van de jaren 90 waaide vanuit het Verenigd Koninkrijk de zogeheten Information Technology Infrastructure Library Itil over, afkomstig van Ccta Central Computer and Telecommunication Agency.

Pink Elephant nam het initiatief om Itil naar Nederland te halen. Itil omvatte toentertijd omstreeks veertig boekjes die elk een voornamelijk procesgericht beheeronderwerp beschreven. Zo'n vijf tot tien boekjes van de totale verzameling bleken aan te slaan. Met name de computercentra omarmden zeer snel de voor hen al vele jaren bekend zijnde processen zoals incidentbeheer, probleembeheer, veranderingsbeheer en configuratiebeheer.

De meestal te geringe inhoud van de boekjes vroeg om meer. Een snelle reactie bleef niet uit. Als paddestoelen rezen Itil-opleidingen en -seminars uit de grond. Hoewel Looijen optimistisch is over datgene wat hij de afgelopen jaren in binnen- en buitenland heeft bereikt, merkt hij toch op dat er op het gebied van beheer nog veel moet gebeuren.

Anderzijds zijn er de technologische veranderingen in programmatuur, apparatuur, communicatiefaciliteiten en gegevensbanken die op hun beurt weer tot veranderingen in die processen en werkzaamheden leiden. Fusies tussen bedrijven, het verdwijnen van bedrijven of gedeelten ervan en toenemende internationalisering met wereldwijde communicatie leiden ertoe dat het traditionele en veelal lokale beheer aanpassing behoeft, wil het niet tot een derderangs discipline gaan behoren die men liever kwijt dan rijk is.

Er zijn nog zes promovendi die onder zijn leiding aan hun dissertatie werken. Tot is Looijen zo nog intensief bij het onderzoeksprogramma van de TU Delft betrokken.

Ook op het gebied van het onderwijs heeft hij nog een volle agenda. Er zijn voorts nog tal van projecten in het buitenland die zijn aandacht vragen. Wie Looijen gaat opvolgen op de leerstoel Informatiestrategie en Beheer van Informatiesystemen, is nog niet bekend.

Hier volgt een bloemlezing. Het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het beheer van informatiesystemen is in Nederland te beperkt, gelet op de verscheidenheid en de relevantie van te onderzoeken technische, organisatorische en economische beheeronderwerpen. Dat kwalificeert een onbalans tussen onderzoek en alledaags beheer die behalve onderkenning, een intensivering van het wetenschappelijk onderzoek behoeft.

Hoe professioneler het beheer is, des te minder behoeft de toename van het beheervolume te zijn bij toenemende complexiteit van bedrijfsprocessen en informatiesystemen. Onderwijsinstellingen die voorzien zijn of worden van ict, ondervinden aan den lijve dat het beheer van ict zowel noodzakelijk als lastig is.

De drie domeinen bouwen, toepassen en beheren van informatiesystemen hebben een samenhang die onvoldoende wordt onderkend en missen daardoor een besturing die gericht is op synergie. De totale levenscycli van informatiesystemen missen een beheer dat evenwichtig en integraal weet in te spelen op de toestanden en de overgang naar toestanden waarin informatiesystemen kunnen verkeren.

Dit impliceert de noodzaak van een beheer dat in evenwichtige relatie staat met strategie, planning, acquisitie, ontwikkeling, invoering, gebruik, exploitatie en onderhoud van informatiesystemen. Het beheer wordt in de praktijk al jaar en dag grotendeels gekenmerkt door het afhandelen van incidenten, het verhelpen van problemen en het inspelen op technologische veranderingen. De achterstand die het beheer qua belangstelling lange tijd had ten opzichte van veel andere automatiseringsonderwerpen, heeft men in korte tijd weten in te lopen door een vaste reeks beheerprocessen almaar meer vorm en inhoud te geven.

Het beheer van informatiesystemen heeft op tal van plaatsen de kenmerken van een inhaalslag. Het betreft activiteiten die in principe al veel eerder aan de orde hadden moeten komen om tijdig een basis te geven aan een professioneel operationeel en servicegericht beheer van informatiesystemen.

Het toewerken naar een intern stabiel beheer van informatiesystemen dat gebaseerd is op standaarden en normen en tegelijkertijd geconfronteerd wordt met een ict-aanbod dat zeer gevarieerd is en niet aansluit op de interne standaarden tot dusver, is een dilemma voor het hedendaags beheer van informatiesystemen.

Naast voortdurende vooruitgang in vermindering van elektriciteitsverbruik per ict, is er een almaar toenemend ict-volume met daarmee gepaard gaande warmteafgifte.

Dit noodzaakt tot koeling en klimaatregeling die een forse aanslag doen op de algemene elektriciteitsvoorzieningen. Mede door internet heeft het gegevensverkeer een sterk internationaal karakter gekregen.

THE CARETAKER HAROLD PINTER PDF

Beheer van Informatiesystemen

.

AAJEEVAN SAMPATTI PDF

.

HISTORIA BUDDYZMU PDF

.

Related Articles